Üyelik

ÜYELİK BAŞVURU FORMU

Ekte bulunan başvuru formunun bizzat başvuru sahibi tarafından doldurulup, başvurunun değerlendirilmeye alınabilmesi için başvuru formunun ve başvuru formunda belirtilen belgelerin bizzat başvuru sahibi tarafından gönderilmesi gerekmektedir.

ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

Gazete, Dergi, Haber Ajansları, İnternet Siteleri, Radyo ve Televizyon Kurumları, İP ve Web TV ile kamunun ilgili birimlerinde ‘GAZETECİLİK’ niteliğindeki görevlerde fiilen ve sürekli çalışanlar ile medya sektöründe işverenler ve çeşitli kuruluşların basın halkla ilişkiler ve yayın dairelerinin gazetecilik kapsamına giren görevlerinde, gazeteciliği ana meslek olarak yapan gerçek kişiler ile gazetecilik meslek örgütleri de dahil tüzel kişilikler asıl üye olabilirler. Tüzel kişilikler yönetim kurulunun üyelik kararı ve bu karar ile Konseyde yetkilendireceği tüzel kişi temsilcisi tarafından temsil edilir.

Konsey Başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Konsey Yönetim Kurulunca en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Gazetecilik mesleğine ve Konseye maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile ‘Onur Üyesi’ olarak kabul edilebilir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA:

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Konsey ’den çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin Konseye olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

Konsey üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

1-Konsey statüsüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4- Konsey organlarınca verilen kararlara uymamak,

5- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

6- Üyelik ilkelerine aykırı hareket etmek,

7- Konsey aleyhine çalışma yapmak

Üye, yukarıda sayılan durumlardan herhangi birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Konsey üyeliğinden çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Konsey mal varlığında hak iddia edemez.