Misyon & Vizyon

Konsey, Türkiye, Orta Asya, Kafkaslar, Balkanlar ve Ortadoğu öncelikli olmak kaydıyla, tüm ülkelerde gazetecilerin mesleki, sosyal ve kültürel değerlerini arttırıcı, kaynaşma ve dayanışmayı geliştirici önlemler alınmasını sağlamak üzere çalışmalar yapmak amacı ile kurulmuştur.

a)– Konsey, evrensel gazetecilik ve iletişim kuralları ile etik ve ahlaki değerleri daima düstur olarak benimser. Konsey, üyesi bulunan tüzel ve gerçek kişilerin faaliyet gösterdiği ülkelerde, mesleki dayanışmayı arttırmak, temel hak ve hürriyetleri etkin kılmak, ifade ve fikir özgürlüğünün sağlanması ve sürdürülmesi ile mesleğin etik ve ahlaki değerlerinin korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapar,

b)– Mesleğin gerektirdiği hak ve özgürlüklerin korunması ve bunların genişletilmesini sağlamak için yasama ve yürütme organlarıyla, resmi ve özel kurumlar ve kurullar karşısında üyelerini temsil eder,

c)– Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve bağlı kurum ve dış misyonlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve bağlı Kamu Diplomasisi Başkanlığı ve diğer daire ve kurumlar, Türk Konseyi, TÜRKSOY, TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Basın İlan Kurumu, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT), Üniversiteler, KOSGEB ve Kalkınma Ajansları gibi ilgili kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra ilgili STK ve meslek örgütleri ile görev alanlarına giren konularda, diğer ülkelerde de ilgili STK, meslek örgütü, kurum ve kuruluşlarla ortak projeler yürütür ve ilgili kurullarda görev alır,

d)– Türkiye ve üye veren dost ülkelerin ortak değerlerinin tanıtılması, bunlarla ilgili ikinci ve birüçüncü ülkelerde çeşitli iletişim araçları yoluyla doğru bilgilendirme, tanıtım, olumsuz algıların giderilmesi, toplumlar arasında kaynaşma ve dayanışmayı arttırmak amacıyla söz konusu ülkelerdeki medya kuruluşları ve gazetecilere yönelik konferans, seminer, sempozyum, festival, karşılıklı tanıtım toplantıları ve ikili diyaloglar gerçekleştirir,
Türkiye başta olmak üzere üye veren ülkelere yönelik, yanlış, kasıtlı, asılsız, provekatif yayınlar ve enformasyonla mücadele için, ilgili yayın kuruluşlarının sağlıklı ve doğru bilgilendirilmesi için girişimde bulunur ve gerekli etkinlikleri yapar,
Türkiye öncelikli olmak şartıyla konseye üye veren dost ülkeler hakkında, sehven veya kasıtlı olarak oluşturulmak istenen her türlü algının giderilmesi adına, o ülkelerdeki gazetecilerle mahilinde veya bu ülkelere giderek, ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin ve meslektaşlarımızın doğru bilgilendirmesini sağlar,

e)– Yurt içinde ve yurtdışında temsilcilikler verir ve temsilcilikler açar,

f)– Faaliyet gösterilen ülkelerde mesleki alanda karşılaşılan sorunlarla ilgili komisyonlar kurar, çözüme yönelik program ve projeler üretir, ayrıca görevli ve ilgili kuruluşlarla ortak çalışmalar yapar, konferans, panel, sempozyum gibi bilimsel ve mesleki etkinlikler ile festival gibi ortak kültürlerin yaşamasını ve kaynaşmasını sağlayacak etkinlikler icra eder.

g)– Gazetecileri mesleki başarıya teşvik etmek, başarılı gazetecileri ödüllendirmek, bu amaçla çeşitli yarışmalar düzenlemek, mesleki alanda dayanışmayı güçlendirmek, üyelerin çalışma koşullarının geliştirilmesi için proje-program gibi etkinlikler yapmak, gazetecilik mesleğinin gelişmesine katkıda bulunan kişi ve kurumları teşvik ve takdir etmek de asli görevidir.

h)– Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dökümantasyon merkezi oluşturmak ve bu çalışmaları duyurmak için amaçlar doğrultusunda çeşitli mecralarda yayın yapmak adına kararlar alır.

ı)– Gerekli izinler alınmak şartıyla yurtiçinden ve yurtdışından yardım ve bağış kabul eder, faaliyetlerin hayata geçirilmesi için sponsorluk anlaşmaları yapar, ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sınai işletmeleri kurar ve işletir.

i)– Üyeler arasında mesleki, sosyal ve kültürel faaliyetlerin geliştirilmesi ve sürdürülmesi için gerekirse etkinlikler düzenler, lokal açar, sosyal ve kültürel tesisler kurar ve bunları tefriş eder.

j)– Konsey faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek için karalar alır.

k) -Amacın gerçekleştirilmesi için vakıf kurabilir ve Konseyin faaliyet gösterdiği ülkelerde kurulu bulunan üst kurullara katılabilir veya bu ülkelerden tüzel veya gerçek kişileri üye kabul edebilir, ayrıca bu ülkelerde mesleki, kültürel ve sosyal çalışmalarda bulunabilir, kurum ve kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapar veya yardımlaşabilir.