KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

1) Gizlilik Politikası

KÜRESEL GAZETECİLER KONSEYİ, işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile https://www.kgk.org.tr/adresli web sitesi kullanım koşulları konusunda; web Sitesi’ne bilgi, görüntü, video, resim, fotoğraf gibi materyal gönderdiği ya da sağladığına bakılmaksızın, web Sitesi’ni ziyaret eden gerçek kişi, tüzel kişiliği haiz ve/veya kurum ile kuruluş niteliğindeki web sitesi kullanıcılarını bilgilendirmek suretiyle ilke olarak kullanıcıya ilişkin bilgilerin gizliliğini korumayı amaçlamaktadır.
Bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca korunması ve bu bilgilerin KVKK’ ya uygun kullanımı en önemli önceliklerimiz arasında yer almaktadır. İşte bu yüzden kişisel verilerin işlenmesi ve bu konudaki haklarınızı size daha ayrıntılı açıklamak istiyoruz.

2) Toplanabilecek Kişisel Veriler

KÜRESEL GAZETECİLER KONSEYİ, web Sitesi üzerinde, kullanıcıların arzusuna bağlı olarak kullanıcının kimlik bilgilerini, e-posta adresi, telefon numarası gibi iletişim bilgilerini, web Sitesi’ne konu hizmetlerin ifa edilmesi için gerekli olabilecek ve KVKK ve ilgili tüm mevzuat uyarınca kişisel veri sayılan sair bilgileri toplayabilecektir. Kullanıcı, kendi arzusu doğrultusunda KÜRESEL GAZETECİLER KONSEYİ ile paylaşabileceği verilerin işbu politikada belirtilen kapsamda, belirtilen amaçlarla işlenmesine açıkça muvafakat etmektedir.
KVKK uyarınca, kişisel verileriniz sadece aşağıda açıklandığı çerçevede; işlenecek, kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilerle paylaşılabilecektir.

3) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, KÜRESEL GAZETECİLER KONSEYİ’nin ve KÜRESEL GAZETECİLER KONSEYİ ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; KÜRESEL GAZETECİLER KONSEYİ insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesinin temini;  KÜRESEL GAZETECİLER KONSEYİ’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

4) Kişisel Verilerinizin Aktarımı

KÜRESEL GAZETECİLER KONSEYİI  ayrıca, KVKK’nın 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri kullanıcının ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Kullanıcı ile KÜRESEL GAZETECİLER KONSEYİ arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 • Kullanıcının kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Kullanıcı’ nın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,  KÜRESEL GAZETECİLER KONSEYİ’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel verilerinizi, size sunduğumuz hizmetleri ifa edebilmek için hizmetlerinden yararlandığımız işbirliği içinde olduğumuz taraflarla, dış kaynak hizmet sağlayıcıları ile hissedarımızla, doğrudan ya da dolaylı olarak yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimizle paylaşabiliriz.
Yukarıda sayılan bu taraflar kişisel verilerinizi, KVKK’nın 9. maddesinde sayılan kişisel verilen yurt dışına aktarılması şartlarını sağlamak kaydıyla, dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularında saklayabilecektir.
Bizimle paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verileriniz, KÜRESEL GAZETECİLER KONSEYİI nezdinde yer alan veri tabanında KVKK’nın 12. maddesi doğrultusunda gizli olarak saklanacak ve ticari amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

5) Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

KÜRESEL GAZETECİLER KONSEYİI  tarafından kişisel veriler sadece Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilir.

6) Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

KÜRESEL GAZETECİLER KONSEY , KVKK’ nın 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
KÜRESEL GAZETECİLER KONSEY , kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik tedbirleri almaktadır.
KÜRESEL GAZETECİLER KONSEYİ’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda,  KÜRESEL GAZETECİLER KONSEY  bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

7) Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu prosedürde aşağıda düzenlenen yöntemlerle KÜRESEL GAZETECİLER KONSEYİ’ne iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, KVKK’nın 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletmeniz gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek aşağıdaki adrese iadeli taahhütlü mektup yoluyla iletebilirsiniz.
KVVK hükümleri kapsamında başvuru yapabileceğiniz Veri Sorumlusu:
KÜRESEL GAZETECİLER KONSEYİI  Dış Tic. San. Ltd. Şti.
Hadımköy Ömerli Mah. Adnan Kahveci Cad. No:42 PK34555 Arnavutköy/ İSTANBUL

8) Çerez (Cookie)

İnternet üzerinde web Sitesi ziyaretiniz sırasında bilgisayarınıza kaydedilen küçük veri dosyaları olarak tanımlanabilecek çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, genel olarak web sayfalarının devamlı kullanıcıları tanımasına ve kullanıcıların siteye girişlerini kolaylaştırmasına imkân sağlamak ve sitelerin içeriklerini iyileştirmek ve geliştirmek amacıyla toplu verileri toplamasına ve derlemesine imkân vermek amacıyla kullanıcıların bilgisayarına yollanan ve orada saklanan küçük metin dosyalarıdır.

Web sitesinde kullanılan çerezler kullanıcının kişisel bilgilerini saklamamakta ve ifşa etmemektedir. Ayrıca, çerezler vasıtası ile aktarılan bilgiler, herhangi bir promosyon veya pazarlama amacı için de kullanılmamaktadır.  KÜRESEL GAZETECİLER KONSEYİ, çerezler aracılığıyla web sitesinin kullanışlılığını ve etkinliğini arttırmak için web Sitesinin kullanım şekillerini izlemektedir. Çerezler vasıtası ile elde edilen bilgiler üçüncü şahıslara satılmayacak ve/veya paylaşılmayacaktır. Kullanıcı, kullanmakta olduğu internet tarayıcısında gerekli ayarları yaparak daha önceden yüklenmiş çerezleri silebilir, ileride yüklenecek çerezleri engelleyebilir ya da çerezlerin yüklenmeleri esnasında tarayıcının kullanıcıyı uyarmasını sağlayabilir. Ancak, söz konusu çerezlerin web Sitesinin düzgün çalışması ve belli fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli olabileceğini belirtmek isteriz.

9) Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

İşbu politikada belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK’nın 7. maddesinin 1. fıkrasına işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 82. madde ve Türk Ceza Kanunu 138. maddeye göre ise Kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hale getirilerek kullanılmaya devam edilir.

10) Veri Sorumluları Siciline Kayıt

KÜRESEL GAZETECİLER KONSEYİ, veri işlemeye başlamadan önce Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilecek süre içinde Veri Sorumluları Sicili’ ne kayıt olmalıdır.
Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt başvurusunda aşağıdaki bilgiler sunulmalıdır:

 • Veri sorumlusu olarak KÜRESEL GAZETECİLER KONSEYİ’nin ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri.
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği.
 • Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar.
 • Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları.
 • Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler.
 • Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler.
 • Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre.

Kayıt bildiriminde sunulan bilgilerde değişiklik meydana gelmesi halinde, söz konusu değişiklikler derhal Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı’na bildirilir.

11) Politikadaki Değişiklikler

Web Sitesi’nde sunulan hizmetlerden yararlananlar bütün bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. KÜRESEL GAZETECİLER KONSEYİ, işbu politikadaki hükümleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. İşbu Politika 25.10.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Politikada değişiklik yapılması halinde, Politika Kullanıcı’ ya herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.
Bu doküman KVKK uyarınca şirket web sitesi kullanıcılarını, yatırımcıları, müşterileri ve tedarikçileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.